sas Example

sas Example

sas submission script for sas job across multiple nodes.